Regulamin forum

1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego i komentowanie materiałów opublikowanych w portalu www.jak-oszczedzac-energie.pl (dalej “Forum”).

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Wojciech Rachtan USŁUGI INŻYNIERSKIE (NIP: 8512780637) zwanego dalej Gospodarzem forum.

3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum lub pod materiałami opublikowanymi w portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie mowa o Forum, bez wyjątków przyjmuje się stosowanie analogicznych zapisów odnośnie komentarzy dodawanych bezpośrednio pod materiałami.

4. Dostęp do Forum, możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający portal (dalej “Użytkownicy”), przy czym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

5. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje warunki  określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

6. Gospodarz forum nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Gospodarz forum zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na stronach portalu.

7. Gospodarz forum zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów. Dotyczy to także przeniesienia wpisu w inne miejsce Forum.

8. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

9. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia Gospodarza forum prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
g) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
h) naruszanie praw wydawcy portalu;
i) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
j) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, osobistych adresów mailowych itp. bez zgody osób trzecich;
k) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
l) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
m) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
n) rozpowszechnianie spamu.

4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Gospodarz forum apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką komentowanego materiału.

6. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Gospodarz forum zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

§3 Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o “Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Gospodarza forum do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4 Postanowienia końcowe

1. Gospodarz forum nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Gospodarza forum i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Gospodarz forum nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Gospodarz forum zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. Gospodarz forum zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

5. Gospodarz forum dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: .

7. Gospodarz forum może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Gospodarza forum.

8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

9. Gospodarz forum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.