Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe – sposób pomiaru i obliczenia

Ciepło sieciowe mierzy się bezpośrednio ciepłomierzami. Ciepłomierze mierzą moc grzewczą i zliczają ilość ciepła wg następującej formuły.

Moc [kW] = Strumień wody [kg/s] x Ciepło właściwe wody [kJ/(kg K)] x (Tz-Tp)

Energia [GJ, kWh] = Moc x czas

gdzie Tz i Tp – Temperatura zasilania i powrotu.

Wskazanie zużycia ciepła ciepłomierz określa całkując zmieniającą się moc w czasie. Dzieje się to w praktyce tak: jeżeli w danej chwili mierzona moc wynosi 2 kW, to przez okres całkowania 1 s ciepłomierz naliczy zużycie ciepła równe 2 kW x 1 s = 2 kWs = 2/3600 kWh. W kolejnej sekundzie moc może wynosić 3 kW i dla tej sekundy naliczy 3/3600 kWh. To już łącznie 5/3600 kWh.  W ten sposób ciepłomierz sumuje zużycie ciepła przy zmieniającej się mocy przez cały okres pomiaru.

Dla przypadku pomiaru ilości ciepła sieciowego podzielnikami, omówienie tematu podaliśmy w innym dziale: Pomiar zużycia ciepła.